Goedkoopste internet

Bespaar tot wel €200,- per jaar!

Algemene voorwaarden Goedkoopste-internet.com

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Goedkoopste-internet.com: de website Goedkoopste-internet.com, overige websites die doorlinken naar Goedkoopste-internet.com en de ondersteunende diensten.

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via Goedkoopste-internet.com met één van de deelnemende Internet Service Providers en/of ADSL-networkoperators, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

(ADSL) Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator: degene met wie de contractant na tussenkomst van Goedkoopste-internet.com een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de (ADSL) Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator van toepassing zijn.

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Goedkoopste-internet.com één of meer diensten worden verricht;

Diensten : de door Goedkoopste-internet.com te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en ADSL leveranciers, verkoop van ADSL en andere breedbanddiensten en verkoop van hardware en overige producten.

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de ADSL-providers en deze ADSL-provider door Goedkoopste-internet.com.

Artikel 2: Onderwerp

Goedkoopste-internet.com verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

 • Door gebruik te maken van de diensten van Goedkoopste-internet.com verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Goedkoopste-internet.com niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.
 • De dienstverlening van Goedkoopste-internet.com aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Internet Service Providers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Internet Service Provider. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via Goedkoopste-internet.com aangevraagde ADSL abonnement bij de Internet Service Provider is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen Goedkoopste-internet.com en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Goedkoopste-internet.com geleverde diensten, dit ter beoordeling van Goedkoopste-internet.com.

Artikel 4: Medewerking door de contractant

 • De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Goedkoopste-internet.com verstrekken, aan werknemers van Goedkoopste-internet.com of aan door Goedkoopste-internet.com ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Goedkoopste-internet.com haar diensten naar behoren kan verlenen.
 • De werknemers van Goedkoopste-internet.com of van de door Goedkoopste-internet.com ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 • De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Goedkoopste-internet.com aanwendt bij het verrichten van de dienst.
 • De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Goedkoopste-internet.com vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Goedkoopste-internet.com . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Goedkoopste-internet.com op de hoogte te stellen. De contractant dient Goedkoopste-internet.com terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op Goedkoopste-internet.com vermelde tarieven zijn afkomstig van de networkoperators en de deelnemende Internet Service Providers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro's en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Internet Service Provider daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Goedkoopste-internet.com, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Goedkoopste-internet.com zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van ADSL diensten

Alle zoekresultaten op Goedkoopste-internet.com zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database van de networkoperators en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. Goedkoopste-internet.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij Goedkoopste-internet.com aangezien Goedkoopste-internet.com zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van Goedkoopste-internet.com zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Betaling

 • De ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator worden verwerkt zonder tussenkomst van Goedkoopste-internet.com . Goedkoopste-internet.com kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.
 • Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Indien de contractant verhuist en/of zijn/haar nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf-, of vestigingsplaats en/of zijn nieuwe nota-adres schriftelijk aan de ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator mee te delen. Deze informatie dient rechtstreeks met de ADSL Internet Service Provider en/of de ADSL-networkoperator gecommuniceerd te worden zonder tussenkomst van Goedkoopste-internet.com.

Artikel 10: De overeenkomst

 • De overeenkomst tussen contractant en Goedkoopste-internet.com wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Goedkoopste-internet.com wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde ADSL-abonnementen van contractant bij de betreffende Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator automatisch beëindigt
 • De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij anders is overeengekomen.
 • De Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperators en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Goedkoopste-internet.com verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij:
  1. met de contractant anders is overeengekomen;
  2. zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.
 • De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Goedkoopste-internet.com verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator, tenzij anders is overeengekomen.
 • Annulering van uw bestelling is mogelijk binnen 14 dagen nadat u uw aanvraag heeft geplaatst. U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar info@Goedkoopste-internet.com onder vermelding van uw bestelnummer, of te bellen naar 030-2303099 (houd uw bestelnummer in dit geval bij de hand).

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

 1. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Goedkoopste-internet.com is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Goedkoopste-internet.com bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Goedkoopste-internet.com vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 13: Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Goedkoopste-internet.com.

Artikel 15: Slotbepaling

 • Goedkoopste-internet.com heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 • Indien Goedkoopste-internet.com de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Goedkoopste-internet.com de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.
 • Met betrekking tot algemene voorwaarden van Internet Service Providers en/of ADSL-networkoperators:
  1. Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator kan zonder tussenkomst van Goedkoopste-internet.com haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Goedkoopste-internet.com heeft geen invloed op beslissingen van Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;
  2. Indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator waarmee contractant een overeenkomst aangaat;
  3. Opzeggen dient te gebeuren bij de Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator volgens de in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Internet Service Provider en/of ADSL-networkoperator dient niet bij Goedkoopste-internet.com te worden ingediend.
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Beste prijs garantie

Altijd de beste prijs betalen voor uw internetabonnement.

Veilig overstappen

Uw overstap vindt 100% gegarandeerd plaats via een beveiligde verbinding.

Wij vergelijken deze aanbieders van goedkoop internet

De meest bekende aanbieders van goedkoop internet zijn XS4ALL, Ziggo, TELE2, UPC alles in 1, Telfort, Stipte, Online en KPN alles in een. Door bij de internet vergelijking uw postcode in te voeren ziet u direct van welke internet aanbieders u internet kan aanvragen.

Uw voordelen

 • Laagste prijsgarantie
 • 100% onafhankelijk
 • Alle leveranciers in 1 overzicht
 • Overstappen binnen 5 minuten
 • Bespaar tot € 200 per jaar